Schoonmaakmiddelen en gevaarlijke stoffen voor schoonmaakmedewerkers

Ambities werknemers

 • De schoonmaker heeft voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig om te kunnen gaan met schoonmaakmiddelen vallend onder gevaarlijke stoffen.
 • De schoonmaker is in staat om gevaarssymbolen te lezen en te beoordelen.
 • De schoonmaker is op de hoogte waar veiligheidsinformatiebladen te vinden zijn.

Ambities werkgevers

 • De werkgever voert een beleid om zo veel mogelijk alle volgens de arbowet vallende schadelijke stoffen te vervangen door stoffen zonder gevaarsindicatie.
 • De werkgever stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen die er zijn om schadelijke producten te vervangen door minder schadelijke producten.
 • De werkgever vervangt gevaarlijke schoonmaakmiddelen zo veel mogelijk door minder schadelijke alternatieven.

Eisen werknemers

 • De schoonmaker is geïnformeerd over de risico’s van de (schoonmaak)middelen.
 • De schoonmaker is geïnformeerd over het gebruik van schoonmaakmiddelen.
 • De schoonmaker is geïnformeerd over de inhoud van veiligheidsinformatiebladen van schoonmaakmiddelen en waar deze zich bevinden.
 • De schoonmaker is geïnformeerd welke persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing zijn ( b.v. beschermende kleding, handschoenen, oogbescherming).
 • De schoonmaker weet hoe te handelen als er schoonmaakmiddel in het oog spat.

Eisen werkgevers

 • De werkgever voert een beleid gericht op het zo min mogelijk gebruik maken van schadelijke stoffen en zorgt er voor dat er geen stoffen worden gebruikt die vallen onder de categorie kankerverwekkend of mutageen.
 • De werkgever zorgt dat het risico gevaarlijke stoffen en de maatregelen zijn opgenomen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE).
 • De werkgever zorgt voor een aparte kast voor opslag van schoonmaakmiddelen en afwasmiddelen.
 • De werkgever zorgt voor het opstellen en bijhouden van een gevaarlijk stoffen register.
 • De werkgever zorgt dat veiligheidsinformatiebladen over schoonmaakmiddelen voor medewerkers beschikbaar zijn.
 • De werkgever stelt gebruikers instructies op voor werknemers voor alle schoonmaakmiddelen.
 • De werkgever vertelt aan medewerkers, waar zij informatie over schoonmaakmiddelen / schadelijke stoffen kunnen vinden.
 • De werkgever informeert medewerkers over de risico’s en het veilig gebruiken van schoonmaakproducten.
 • De werkgever stelt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar, zoals in het veiligheidsinformatieblad is weergegeven. PBM’s worden periodiek vervangen of onderhouden.
 • De werkgever zorgt voor de voorgeschreven maatregelen zoals deze worden voorgeschreven op het veiligheidsinformatieblad ( voorbeeld oogspoeling).