Machineveiligheid voor greenkeepers

Ambities werknemers

 • Elke greenkeeper is in staat zelfstandig veilig te werken met arbeidsmiddelen.
 • Greenkeepers spreken elkaar aan bij onveilige situaties of middelen en wisselen actief informatie en ervaringen uit.
 • Greenkeepers komen regelmatig met suggesties voor veiligheidsverbeteringen.
 • De werknemer heeft voldoende kennis om het mobiele arbeidsmiddel te inspecteren op gebreken.
 • De werknemer is in staat storingen te verhelpen en op te lossen.

Ambities werkgevers

 • De werkgever zorgt voor een zo veilig en gezond mogelijke werkplek en werkomgeving met alleen maar veilige apparaten, die conform de gebruikshandleiding worden gebruikt en onderhouden.
 • Greenkeepers hebben allen voldoende deskundigheid en zijn uitvoerig geïnstrueerd.
 • De leiding houdt actief en periodiek toezicht op gemaakte afspraken.
 • De werkgever stelt voorafgaande aan de aanschaf van een nieuw arbeidsmiddel (aanvullende) eisen op waaraan het arbeidsmiddel moet voldoen, waaronde:
  • veiligheidseisen
  • trillingseisen
  • geluideisen
  • ergonomische eisen.

Eisen werknemers

 • De kennis en ervaring van greenkeepers zijn afgestemd op de gevaren van het werk en de omgeving van de werkplek.
 • Greenkeepers hebben kennisgenomen van hoofdstuk 3 “Taken, risico’s en maatregelen voor veilig en gezond werken’ van Veiligheidsvoorschriften voor de groensector van de Stichting Erkend Groen voor zover relevant, dus vooral maaien en snoeien.
 • Greenkeepers zijn geattendeerd op de risico’s van loszittende kleding en loshangende haren en zijn in staat om op de juiste wijze om te gaan met afschermingen.
 • Greenkeepers maken direct melding van defecte onderdelen.
 • De werknemer bezit specifieke deskundigheid en ervaring om mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving te bedienen.
 • De medewerker heeft periodiek instructie en voorlichting ontvangen.
 • De medewerker is op de hoogte van de gebruiksaanwijzing passend bij het mobiele arbeidsmiddel.
 • De medewerker houdt zich aan de gebruikerseisen, veiligheidseisen behorend bij het arbeidsmiddel.
 • De medewerker zorgt er voor, dat mobiele machines met eigen aandrijving:
  • niet door onbevoegden kunnen worden aangezet;
  • niet plotseling gaan rijden.

Eisen werkgevers

 • Werkgever stelt de greenkeepers ter beschikking het boekje van Veiligheidsvoorschriften voor de groensector van de Stichting Erkend Groen.
 • Werkgever zorgt, dat greenkeepers aantoonbaar instructie hebben ontvangen.
 • Alle machines zijn CE-gekeurd en zijn voorzien van een Nederlandstalige gebruikshandleiding.
 • De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat naar de veiligheid van de werknemer.
 • De werkgever zorgt voor periodiek onderhoud en keuring van arbeidsmiddelen afhankelijk van de gebruiksintensiteit.
 • De werkgever legt alle controles/keuringen schriftelijk vast.
 • Werkgever stelt veiligheidsregels op voor gebruik van (mobiele) arbeidsmiddelen zoals dat meerijden alleen is toegestaan, als er een speciale veilige plaats is ingericht.
 • Werkgever stelt regels op zodat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van het arbeidsmiddel.
 • Werkgever zorgt voor gebruik mobiele arbeidsmiddelen uitsluitend door medewerkers met specifieke deskundigheid.
 • Werkgever zorgt voor aantoonbare opleiding en periodieke voorlichting en instructie.
 • Werkgever informeert greenkeepers over de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften van de groensector.
 • Werkgever houdt toezicht op veilig gebruik van (mobiele) arbeidsmiddelen e voorkomt overbelasting van arbeidsmiddelen.
 • Constructie van mobiele machines.
 • Mobiele machines moeten een beschermingsconstructie hebben, die verhindert dat ze kantelen. Of er moet voldoende vrije ruimte overblijven voor personen door bijvoorbeeld rolbeugel, als de machine meer dan 90 graden kan kantelen.
 • Als er gevaar bestaat op kantelen van het arbeidsmiddelen moet er een veiligheidsgordel aanwezig zijn.