Aansprakelijkheid en auteursrechten

Aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de NVG op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


Verwijzingen naar externe sites en bronnen

Op deze webpagina’s bevinden zich verwijzingen naar externe websites en bronnen. De NVG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de privacybescherming of kwaliteit van de diensten die daarop worden aangeboden.


Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van de Arbocatalogus Golfaccommodaties en op het logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de NVG. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVG.